وخامت حال چند زندانی سیاسی در ایران


فراخوان گزارشگران: جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است
جهان زن ـ اخبار نگران کننده از وضعیت حال زندانیان سیاسی و بویژه رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد و حومه و نسرین ستوده وکیل شجاع، باید زنگ خطری جدی تلقی شود. رژیم جمهوری اسلامی، بیشرمانه نظاره گر تحلیل رفتن این انسان های شریف و مسئول است. نباید اجازه داد جمهوری اسلامی با داغ کردن اخبار فرعی، و با بی تفاوتی حیرت انگیز، باعث مرگ تدریجی این زندانیان اسیر در سکوت شود. باید فریاد اعتراض مان را از هز طریق ممکن بلند کنیم و در رزم پرشور آن ها، سهم خود را ادا کنیم. می توان و باید ضمن افشای رژیم جمهوری اسلامی، از آن ها بخواهیم که با پایان دادن به اعتصاب غذایشان، زمینه تداوم مبارزه شان برای زندگی انسانی برای همگان را فراهم آورند. به خواندن ادامه دهید