حفظ حرمت آزادی و نه تسلیم به زندان

حفظ حرمت آزادی و نه تسلیم به زندان
شادی صدر
درست در یک روز، یک روز قبل از اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت، همانطور که پای اینترنت نشسته ام، دو پیام کاملا متفاوت از ایران دریافت می کنم:
اولی، یکی از دوستان روزنامه نگارم است که در ماههای اخیر هی احضارش کرده اند به دادستانی انقلاب و دفترپیگیری وزارت اطلاعات و سین جیم و تهدید که دفعه دیگر می گیریمت به خواندن ادامه دهید

باور کردنی نیست، اما حقیقت دارد: ثبت پنج ازدواج زير ۱۰سال در ثبت احوال هرمزگان

جهان زن ـ ازدواج با دختربچه ها، امری است که از نظر فقهی اشکالی ندارد. این ازدواج های تکان دهنده آنطور که از خبر بر می آید، بصورت قانونی ثبت شده اند. نگاهی به نظرات فقهی هم این امر را تائید می کند. چنین ازدواج ها نه تنها در هرمزگان ایران مرسوم است که اخبار آن آمده است، بلکه در افغانستان نیز به شکل گسترده ای انجام می گیرد. وقتی دختربچه های زیر چهارده سال به عقد مردی در می آیند، نه تنها از  نظر روحی و جسمی در هم می شکنند بلکه از امکان تحصیل و مستقل زیستن نیز محروم می شوندنمونه ی این نظرات فقهی و عکس های چنین ازدواج هایی را در پائین خبر بخوانید به خواندن ادامه دهید