در حکومت عدل اسلامی، قتل در روز روشن، دفن در شب تاریک

سیدان و بزرگان زواره، الطاف شما مزید بادا! اولاد حسین اگر شمائید، حق با طرف یزید بادا!
جهان زن ـ حکومت اسلامی و بلندگوهای دروغ پردازش، مدام از عدل اسلامی، از مهر اسلامی، از دولت مهر پرور و عدالت گستر سخن می گویند. شاید اگر کسی حقایقی که در این کشور اتفاق می افتد را نداند و این دروغ پردازی های شرم آور را باور کند فکر می کند بهشت اسلامی در این کشور متحقق شده است. اما واقعیت چیز دیگری است . در این جا باندهای جنایت کار، زنی مهربان، مادری صلح دوست، و فعالی برابری خواه را در روز روشن و در مراسم تشییع پیکر پدر زیر ضربات مشت می کشند، جنازه اش را می رباید و خانواده را مجبور می کنند که به دفن شبانه و دور از مراسم مذهبی که سنت خانوادگی شان بوده است، او را دفن کنند. به این جماعت جانی باید این شعر شاعر را یادآور شد که : سیدان و بزرگان زواره، الطاف شما مزید بادا! اولاد حسین اگر شمائید، حق با طرف یزید بادا!
ادامهٔ نوشته

پروازت راه رهایی ملت ایران

پروازت راه رهایی ملت ایران
فاطمه فرهنگ خواه
ببار ای ابر بهار
خبر پروازت را ابتدا ناباورانه در خبرها خواندم و به دنبال تکذیبیه گشتم. اما دریغ! با دردی که بر جانم نشست گریستم و…، سکوت ! و چه باید کرد؟ قلم به دست گرفتم تاضمن تسلیت به مادر خوبت، خانواده ی رنج کشیده ی سحابی و شامخی، بتو اطمینان دهم که ما زنان ایران ادامه دهنده روشهای مبارزه ی مدنی تو و پدرت، آن بزرگمرد جاوید، خواهیم بود. ادامهٔ نوشته