شادی در یزد، «جمهوری اسلامی» را خشمگین میکند اما تجاوز گروهی به زنان در اصفهان چطور؟ !

جهان زن ـ در خبری که روزنامه «جمهوری اسلامی» منتشر کرده است گویا عده ای از دختران و پسران در یزد در خیابان دست به شادی زده اند. این شادی باعث خشم و غضب این روزنامه ی رهبر رژیم شده است. این خشم نشان می دهد که دایره ی باید ها و نبایدهای حکومت اسلامی آنچنان گسترده است که اگر مردم بخواهند مطابق نظر حکومت اسلامی رفتار کنند، باید دست از نفس کشیدن هم بردارند. در این حکومت شادی ممنوع است! ادامهٔ نوشته

اعتراض مردم به فاجعه تجاوز گروهی در اصفهان، سکوت رسانه های حکومتی را شکست

جهان زن ـ چند روز پس از انعکاس خبر فاجعه تجاوز گروهی به زنان یک جشن تولد در خمینی شهر اصفهان، رسانه های حکومتی نیز مجبور شدند به سکوت خبری شان پایان دهند. آن ها که خبر پس و پیش شدن روسری یک دختر جوان را با آب و تاب پوشش می دهند، خطیبان پستی که زنان و دختران مردم را به درنده و گزنده تشبیه می کنند، چرا در باره این جنایت در اصفهان سکوت کرده اند. چرا رگ های گردن شان اینجا گلفت نمی شود؟ چرا زنان مجلس نشین شان، که در باره «بدحجابی و بی حجابی و عصمت و عفت» مدام سخن رانی می کنند، در باره تجاوز به حریم خصوصی چند خانواده و تجاوز گروهی به زنان در جلو چشمان مردان و کودکانشان سکوت مرگ آور را اختیار کرده انند. ادامهٔ نوشته