شعری تازه از سیمین بهبهانی

شعری تازه از سیمین بهبهانی

خواهی نباشم و خواهم بود دور از ديار نخواهم شد
تا “گود” هست، ميان دارم اهل کنار، نخواهم شد

يک دشت شعر و سخن دارم حال از هوای وطن دارم
چابک غزال غزل هستم آسان شکار نخواهم شد

من زنده ام به سخن گفتن جوش و خروش و برآشفتن ادامهٔ نوشته