سهم۸۰ درصدی مردان در خیانت های خانوادگی

سهم۸۰ درصدی مردان در خیانتهای خانوادگی
حذف ازدواج مجدد از لایحه حمایت از خانواده، بحران شوهر برای یک میلیون دختر ایرانی، سهم ۸۰ درصدی مردان در خیانتهای خانوادگی و … از مهمترین اخبار این هفته حوزه زنان و خانواده بود. ادامهٔ نوشته

زن بودن …

زن بودن …
نوشته های دختر گیلک
مسافر کناری مدام خودش را رویم می اندازد، دستش را در جیبش می کند و در می آورد، من به شیشه چسبیده ام اما هر قدر جمعتر می شوم او گشادتر می شود… موقع پیاده شدن تمام عضلات بدنم از بس منقبض مانده اند درد می کنند … ادامهٔ نوشته