از رنجی که می بریم

از رنجی که می بریم
اگر پنجاه مليون نفر به چيزي احمقانه اعتقاد داشته باشند، آن چيز همچنان احمقانه است
حتي افرادي که معتقد هستند سرنوشت همه از قبل تعيين شده و قابل تغيير نيست موقع رد شدن از خيابان دو طرف آن را !نگاه مي کنند …
تلاشي رو که جهان اولي ها براي به دست آوردن آزادي کردن ، مردمِ ما بعد سال ها ، چند برابرش رو ، توي اين چند روز محرم براي بدست آوردن غذاي نذري کردن!!!!! اينه که ما اينجاييم و اونا اونجا به خواندن ادامه دهید