سيما کوبان يکی از مادرانِ جنبشِ زنانِ ايران

سيما کوبان يکی از مادرانِ جنبشِ زنانِ ايران
ناصر زراعتی
خبرِ از دنيا رفتنِ سيما کوبان در کنجِ عزلتِ تنهايی و بيماري، در فرانسه، مثلِ تمامِ اين‌گونه خبرها، در اين سال‌ها، غم‌انگيز است. اين اندوهِ از دست دادنِ دوستی قديمی و انسانی کوشا و روشن‌انديش برايِ من، با حسرت نيز همراه است: چندی پيش، روجا چمنکار، شاعرِ جوان که مستندی ويدئويی در موردِ منوچهر آتشی ساخته، به شهرِ ما آمده بود. وقتی گفت در استراسبورگ زندگی مي‌کند، پرسيدم: «سيما کوبان را مي‌بيني؟» آنگاه بود که دريافتم او نيز مثل بسياری از ايرانيان ـ به‌ويژه نسلِ جوان ـ حتا نامش را هم نشنيده است. به خواندن ادامه دهید