زنان مصری و محمد مرسی: از وسواس تا واقعیت

زنان مصری و محمد مرسی: از وسواس تا واقعیت
سارا سالم / ترجمه سپیده یوسف زاده
مدرسه فمینیستی: مقاله حاضر، ترجمه مطلبی از «سارا سالم»، زن مصری است که هم اکنون دوره دکترای خود را در موسسه مطالعات اجتماعی در هلند می گذراند. او این مطلب را به زبان انگلیسی به نگارش درآورده و سپیده یوسف زاده زحمت ترجمه آنرا برعهده داشته است. حوزه کاری و علایق سارا سالم شامل فمینیسم، نئوکولونیالیست، ژئوپلتیک و خاورمیانه است. از همین روست که در مقاله حاضر او تلاش کرده که در مورد تحولات اخیر کشورش، فراتر از کلیشه های رایج در گفتمان های بین المللی در رابطه با اسلام گرایان و مسئله زنان، به راهبردهای عینی تر برای پیشبرد حقوق زنان در مصر پس از مبارک، بپردازد. ادامهٔ نوشته