الاهیات «معطوف به قدرت» و کنترل زنان

الاهیات «معطوف به قدرت» و کنترل زنان
جواد موسوی خوزستانی
مدرسه فمینیستی: الاهیات اسلامی در ایران و مصر، گفتمانی فراتاریخی، فراجنسیتی و معطوف به قدرت است که جهت اصلی آن، به قول نیچه «در راستای تملک چیزهاست»؛ ولی گفتمان آزادی زنان و دگرباشان،گفتمانی این‌‌جهانی، متکی بر عقل جزوی و دریافت‌‌های تنانه ـ و مخلوق قراردادهای اجتماعی ـ است… به خواندن ادامه دهید