راه ها مرا خسته نتوانند کرد: گزارشی از شب شعر زنان آذربایجان

راه ها مرا خسته نتوانند کرد: گزارشی از شب شعر زنان آذربایجان
نفیسه محمدپور
مدرسه فمینیستی: پنجشنبه 29 تیرماه، انجمن ادبی صابر ، شب شعری برگزار کرده بود با حضور زنان شاعر آذربایجان در فرهنگ سرای بهمن. گزارش کوتاهی از این مراسم را در زیر می خوانید:
از میان دود دم و ترافیک راهم را گرفته به  سمت جنوب شهر می روم. گرما و آلودگی هوا حس خوبی که برای رفتن به شب شعر داشتم را خراب کرده است. فرهنگ سرای بهمن آرام است، به هر که می رسم می ایستم تا سوال کنم اما همه بی درنگ می گویند: «انتهای فرهنگ سرا سالن نغمه.» ادامهٔ نوشته