از آن تابستان و این سوی دیوار /محترم ر.

حکایتهای زندان ، حکایتهای دوسوی دیوارهای بلند است ، که درپیوندی پایدار و ناگسستنی با یکدیگرند. از آنسوی دیوار ، سوی گرفتار آمده در میان چاردیواریهای بزرگ و کوچک گفته شده است ، اگرچه ناکافی و نه همه جانبه نگر. این سواما حکایتی دیگردارد ! حکایت مردمانی است که خود ، این انتخاب نکرده اند و برنگزیده اند ، اما به شورعشق و محبت ، به پاس احترام وتحسین ، وبه حکم وظیفه ومسئولیت ، به آن گردن نهاده اند. بستگی ، وابستگی ، ودلبستگی چونان ریسمان محکمی برجان و دلِ این مردمان افکنده شده ، و آنها را- این مادران وپدران ، همسران وفرزندان ، وخواهران وبرادران را بدنبال خود میکشاند.
ادامهٔ نوشته

آغاز سال تحصیلی جدید و گزارش تصویری از خانه علم دروازه غار (تهران)

سال گذشته از ترک تحصیل ۷ میلیون و ۳۵ هزار نفر دانش آموز ایرانی در روزنامه ها خبر رسانی شده بود و امسال در نتیجه افزایش فقر، فاجعه به مراتب بیشترخواهد بود. در کنار آن ، کیفیت نازل آموزشی هم زمان با تغییر محتوای کتاب های درسی بر اساس دیدگاه های ارتجاعی و واپس مانده رژیم ، تفکیک جنسیتی و فرسوده بودن فضاها و امکانات آموزشی که نتیجه عدم اختصاص بودجه لازم و ضروری برای این امر است ، کمبود معلم و در فشار اقتصادی قرار دادن معلمان زحمتکش، افزایش بی رویه هزینه لوازم التحریر و … معضلاتی است که در نهایت به بیرون رانده شدن اجباری کودکان خانواده های زحمتکش به ویژه دختران از چرخه آموزش منجر می شود ./

ادامهٔ نوشته