هشتاد میلیون حاملگی ناخواسته در کشورهای درحال توسعه! محدودیت سقط جنین در ایران! آزاده ارفع

طبق گزارش سازمان ملل 220میلیون زن در جهان به امکانات پیش گیری از حاملگی ناخواسته دسترسی ندارند.
گردهمائی جهانی در سال 1994 با شرکت نمایندگان 170 کشور جهان به این نتیجه رسید که حقوق بشر در برنامه تنظیم خانواده از زنان دریغ شده و زنان بی شماری در جهان به این حقوق دسترسی ندارند.همین طور دسترسی به وسائل پیش گیری از حاملگی برای همه مردم جهان یکی از اهداف هزاره سازمان ملل میباشد که تا سال 2015 باید به آن دست یافت. بر اساس گزارش جهانی که در دست انتشار است در کشورهای در حال توسعه سالیانه 80 میلیون زن به طور ناخواسته حامله می شوند.
ادامهٔ نوشته

تلاش ها، موانع و دستاوردهای زنان برای دستیابی به حق برابر آموزش برای دختران در محاق یک کودتا-جلوه جواهری

تا قانون خانواده برابر: در اصل سوم قانون اساسی ایران بر وظیفه دولت مبنی بر «تعمیم آموزش و پرورش رایگان برای همه و تسهیل و گسترش آموزش عالی» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» تاکید شده است.
ادامهٔ نوشته

عضو مجلس خبرگان- فاصله دختران 9 ساله با ازدواج زیاد شده است

جهان زن: برای حاکمان رژیم فقها کودک آزاری، خشونت جنسی ، تجاوز جنسی  و رابطه جنسی با کودکان  به قدری امرعادی محسوب می شود که عضو مجلس خبرگان از میزان اجرای آن اظهار نارضایتی می نماید. وی به ملت ایران هشدار میدهد و نگرانی خود را اعلام میکند که:» اکنون سن ازدواج بالا رفته و با وجود اینکه سن بلوغ دختران 9 سال است آنان بسیار دیرتر از این زمان ازدواج می کنند که این امر یک هشدار جدی است.»
ادامهٔ نوشته