عراق، تحریم ها و امنیت: یک نقد-هدی امینیان

aks» تفسیر قانونی/حقوقی در قلمرویی شکل می گیرد که در آن رنج و مرگ حکم می راند2 »

رنج و مرگ زنان، فرق بین جنگ و صلح را مبهم می کند. زنان هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ به شکل نامتناسبی از گرسنگی رنج می کشند، مورد حملات فیزیکی، احساسی و روانی قرار گرفته و کشته می شوند. تمرکز این مقاله بر تحریم هایی است که توسط شورای امنیت سازمان ملل و در واکنش به هجوم صدام حسین به کویت در سال 1990 و ادعاهای مطرح شده
به خواندن ادامه دهید