آلیس مونرو نویسنده کانادایی نوبل ادبیات ۲۰۱۳ را برد

alice_munroآکادمی نوبل سوئد آلیس مونرو نویسنده کانادایی را بعنوان برنده جایزه امسال ادبیات معرفی کرد. او سیزدهمین زنی است که برنده نوبل ادبیات شده است.
آکادمی نوبل نویسنده کانادایی را «استاد داستان کوتاه معاصر» لقب داد و از او بخاطر «داستان‌های که با ظرافت نوشته شده و ویژگی آنها روشنی و واقعیت روانشناختی است» تقدیر کرد.
ادامهٔ نوشته

تفهیم اتهام مهدیه فراهانی در دادسرای اوین

مهدیه فراهانیتغییر برای برابری: مهدیه فراهانی، فعال حقوق زنان، در پی احضار کتبی و شکایت وزارت اطلاعات، روز چهارشنبه 17 مهرماه به دادسرای شهید مقدس اوین احضار شد.
ادامهٔ نوشته