روابط عاشقانه’ سریک دختر و پسررابرباد داد

قتل دختر افعانی بخاطر رابطه با دوست پسر جهان زن: قانون منع خشونت علیه زن، درسال ۱۳۸۸ در چهار فصل و ۴۴ ماده  بمنظور دفاع واعاده حیثیت برای زن افغانستان پس از سالها چنگ و مشقت با حکومت طالبان بتصویب رسید. البته تغییر قوانین گام نخست برای مقابله با خشونت علیه زنان میباشد اما کافی نیست برای مقابله با این مسئله  ابتدا باید علت آن را جستجو کرد. علت بروز خشونت علیه زنان ریشه در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر جامعه دارد. تا این مناسبات بطور ریشه ایی حل نشوند نمی توان  از بروز چنین فجایع انسانی جلوگیری کرد.

ایران عضو کمیته اجرایی تدوین مقررات مقابله با خشونت علیه زنان شد؟!

خشونت علیه زنانجهان زن:آیاعضویت ایران درکمیته اجرایی تدوین مقررات مقابله با خشونت علیه زنان نتیجه ایی خواهد داشت؟ روشن است که نه!! رژیمی که دارای قوانینی سراسر زن ستیز ، ضد زن و خشونت است چگونه می تواند با خشونت علیه زنان مقابله نماید. عضوشدن ایران در این کمیته تنها برای منحرف کردن افکار عمومی در جهان میباشد تا چهره خشن جمهوری اسلامی را زیر این نوع فریب کاری ها پنهان نماید.
ادامهٔ نوشته

گفتگو با همسر رضا شهابی زندانی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد

reza-shahabihamsarرضا شهابی راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وعضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اوتوبوسرانی تهران و حومه پس از اعزام از زندان اوین به بیمارستان امام خمینی در روز ۲۸/۷/۱۳۹۲ برای معاینات پزشکی ، دوباره به زندان اوین بازگردانده شد. نشریه پیام سندیکا در دیداری با همسر رضا شهابی ، با او به گفتگو نشست.
پیام سندیکا :در حال حاضر وضعیت رضا شهابی چگونه است؟
ادامهٔ نوشته

یک دختر 15 ساله یمنی به دلیل اینکه قبل از عروسی با داماد ملاقات کرد، زنده زنده سوزانده شد

yemenیک دختر 15 ساله یمنی به دلیل اینکه قبل از عروسی با داماد ملاقات کرد، زنده زنده سوزانده شد.
ادامهٔ نوشته