داعش و زنان – تینا. ف

daesh-zananتاریخچه: داعش گروهی تروریستی است که تفکر سلفی دارد. در سال 2004 این گروه شاخه‌ای از سازمان القاعده در عراق بود. در اکتبر 2006 پس از نشست شماری از گروه‌های اسلامی مسلح درعراق شکل سازمان یافته‌تری پیدا کرد و بسیاری از حملات تروریستی در عراق را به عهده گرفت. بیشتر این تروریست‌ها با همکاری عربستان، لیبی، یمن و… جمع‌آوری و سازماندهی شده‌اند. فرماندهی و تشکیلات داعش یک ساختار سازمانی دارد که متشکل از امرای مناطق و مجالس”شورای مجاهدین” و فرماندهان عملیاتی است که همه‌ی امورشان محرمانه می‌باشد. به نظر می‌رسد فرماندهان داعش در سوریه از امرای القاعده در عراق پیروی می‌کنند. آنها با بحران سوریه در این کشور فعال‌تر شدند.
ادامهٔ نوشته

فمنیسم کوردی و راز آن اسلحۀ مقدس! – رؤیا طلوعی

zan-pishmerge1مدرسه فمینیستی: بعد از سخنرانی در پانزدهمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان با موضوع «زن کورد و مدرنیتە» در حالی کە در پرسش و پاسخ ها بە مشکلات زنان کورد اشارە شدە بود، دختر خانمی تهرانی کە از مدعوین پانل جوانان از داخل ایران بود پشت میکروفن رفت و گفت کە او از تهران آمدە و آن چە را کە از کوردستان می گویم از نظر او نامأنوس است و با فضای ایران انطباق ندارد. من هم اتفاقاَ در آن زمان در ایران و در کوردستان زندگی می کردم و از همانجا بە کنفرانس دعوت شدە بودم. در حالی کە دختر زیبا با موهای مش کردە و آرایشی ملایم از آزادی خود در تهران و حق داشتن دوست پسر و امکان تردد با او می گفت، نالەهای پروانە دختر جوان کوردی کە هفته پیش خودسوزی کردە بود و او را در بیمارستان «توحید» سنندج قبل از مرگش دیدە بودم در گوشم طنین می انداخت. پروانە به علت کتک های فراوان برادرش بە جرم این کە با نگاه اش از پنجرە با پسر جوان خردە نان فروشی دلداری کرده است، ناچار بە خودسوزی شدە بود. پروانە سادەی سادە بود. او فقط برای رد و بدل کردن نگاهی، بی رحمانە کتک می خورد چە برسد بە رؤیای مش موهایش، روژلبی بر لبانش یا دستی در دستان پسر فقیر عاشق گذاشتن. چقدر کوردستان و تهران متفاوت بود کە درک شرایط یک دختر کورد را برای یک دختر تهرانی غیر ممکن می نمود. ایران البتە سرزمین پُر تناقضی است کە نمی توان تمام آن را با دیدن بخشی از آن قضاوت کرد، کاری کە هم اکنون بسیاری از فوتوژورنالیست های غربی با عطش و اشتباه فراوان انجام می دهند.

ادامهٔ نوشته