جنسیت و سیاست­های هویت­مدار–راشل آلسوپ، آنیت فیتزیمونس، کاتلیین لنون برگردان علی­مراد عناصری

howeyatmadarدر بخش پیشین، نظریه پردازی های گوناگون و متمایز درباره ی جنسیت را بررسی نمودیم. جنسیت، از یک سو می تواند به مانند ابزاری برای به کار بستن نظریه مورد استفاده قرار گیرد، و به عنوان یک مفهوم، برای محک زدن کارآیی دیدگاه های نظری گوناگون و نشان دادن توان یا ناتوانی آن ها به کار بسته شود؛ و هم چنین می توان با به کارگیری و واکاوی مفهوم جنسیت، زمینه-هایی برای ارزیابی دوباره و بازسازی ایده های نظری فراهم آورد. با این همه، توجه ما به نظریه ی جنسیت تنها یک بررسی دانشگاهی نخواهد بود. هرچند ما به سهم نظریه ی جنسیت در غنی کردن نظریه ی اجتماعی باور داریم، ولی روی کرد ما به نظریه-ی جنسیت تنها به دریافت هر چه بهتر چگونگی برساخته شدن جنسیت بسنده نمی کند، بل که هم چنین، در پی گسترش و به کارگیری راه کارهایی برای برساختن ـ واساختن جنسیت هستیم تا موقعیتی را به وجود آورد که آسیب کمتری ایجاد کند. کوتاه سخن آن که، بر سیاست های جنسیتی سازی متمرکز شده ایم.
ادامهٔ نوشته

زیبایی ­شناسی فمینیستی- عاطفه روح ­الامینی حسینی

zibayi shenasiفرهنگی که پایه در سلطه مردانه و تحمیل­های اجتماعی دارد، از طریق تاریخ و اسطوره به صورت قوانین پنهان و گاه غیر مکتوب در جامعه رخنه می­کند و به صورت هنجار حاکم و غیر قابل تغییر در می­آید (ستاری، 1384). نارضایتی زنان ازوضع موجود در جامعه و تبعیضات جنسی خبرازضعف فرهنگی واخلاقی و نیزقالب شدن افکار سنتی نادرست براذهان عمومی می داد . بر این اساس نویسندگان اثارادبی و هنری عزم خود را جذب کرده و دست به افرینندگی زدند و در این راستا اثار ارزشمند و الهام بخش خلق شد ، ازجمله رمان ها و نمایش نامه هایی که مر جعی برای تحقیق درزمینه مسائل زنان و موضوعات اخلاقی مربوط به ان برشمرده میشوند (فیاض و رهبری،1385: 25-33 ). موضوعات درادبیات و اثار هنری با گرایش زنانه دارای گرایش ها و نظریه های زیربنایی اخلاقی هستند که البته خود این نظریه های اخلاقی از مشرب ها و نحله های گوناگون فلسفی الهام می گیرند.
ادامهٔ نوشته

بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ

rosaديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه
پی‌تر هیودیس
ترجمه‌ مهدی صابری
معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پس‌از‌ مارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایه‌داری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایه‌داری و نابودی جهان غیرسرمایه‌داری وابسته است. تأکید او بر رانش ذاتی سرمایه به تخریب و ویرانی صورت‌بندی‌های اشتراکی بومی، بخشی از تلاش برای اثبات یکپارچگی امپریالیسم و سرمایه‌داری است ــ ولو اینكه ترجمه‌ی انگلیسی اگنس شوارتزچایلد از انباشت سرمایه، که در گنجاندن عنوان فرعی آن یعنی «درآمدی بر تبیین امپریالیسم» کوتاهی کرده بود، تا حدی آن را نادیده گرفته است. اکنون که ترجمه‌ی انگلیسی جدید انباشت سرمایه به عنوان بخشی از مجموعه آثار كامل رزا لوكزامبورگ به زبان انگلیسی آماده می‌شود، زمان مناسبی است برای بازارزیابی اینکه نظریه‌ی انباشت سرمایه‌دار‌ی او چگونه به نیاز مبرم امروز در معکوس‌کردن رانش جهانی سرمایه به تضعیف ماندگاری زیست‌بومی و نیز اقتصادی و اجتماعی خود زندگی انسان پاسخ می‌دهد.

ادامهٔ نوشته