در این فیلم که ظاهرا ساعتی قبل از خروج وی از کشور ودر مسیر فرودگاه ضبط شده است خانم بازرس ویژه رییس صداوسیما اظهار می کند که به وی گفته شده است که ظرف چندساعت باید ایران را ترک کند.

ادامهٔ نوشته