سیر تحول مبارزات معلمان مکزیک طی ده سال گذشته مبارزه علیه خصوصی سازی و نئولیبرالی شدن آموزش در مکزیک شهناز نیکوروان

معلمان بازداشت 3“برای مردم مکزیک به سخره گرفتن بحران ها، فرهنگ محبوبی است چون مطمئن نیستند با پایان یک بحران، بحران بعدی کی شروع می شود.”

(از متن مقاله)
«در «فرهنگ سکوت » وجود داشتن فقط به معنی زنده بودن است. تن فقط فرمان می برد، اندیشیدن دشوار است، سخن خود را گفتن ممنوع است.»

پائولو فریره ۱

ادامهٔ نوشته