بیست و هشتمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران، امسال به خاطر محل برگزاری آن، شهر فلورانس در ایتالیا که زادگاه رنسانس است، با انتخاب موضوع «قرن بیست و یکم، رنسانس زنانه یا واپسگرایی»، شرایط زنان و شیوه های مبارزات آنها را برای دستیابی به حقوق برابر، مورد بررسی قرار داد. پژوهشهای ارائه شده به کنفرانس در قالب سخنرانی‌ یا میزگرد ارائه شدند که به دنبال آن‌ها شرکت کنندگان با پرسش و پاسخ و بحث، به گسترش موضوع کمک کردند.
ادامهٔ نوشته