آسیب های زلزله بر زنان و کودکان – آزاده ارفع

همه چیز درده ثانیه اتفاق افتاد! زمین دهن باز کرد و همه چیز را در خود فرو برد و از جا کند. یکی در خانه اش تلویزیون نگاه می کرد؛ یکی مشغول شستشوی کودک خود بود؛ و دیگری هم مشغول کار. اما ناگهان همه چیز به هم ریخت. گفته می شود که بیش از400 نفر در این حادثه کشته شده اند اما به گفته برخی از دست اندرکاران و پرستاران بیمارستان فقط400 نفر در سر پل ذهاب کشته شده اند و آمار روستاها هنوز در این کشته ها محاسبه نشده است. آمار های این حکومتگران مثل ساختمان هایشان پر از ریا و نیرنگ است. مسکن مهرشان نیز بی مهر و فقط چهار ستونش باقی ماند و بس. بیمارستان تازه ساز سر پل ذهاب هم آسیب های جدی دیده و قابل استفاده نیست و درحال حاضر بیماران به چادر صحرایی منتقل شده اند.
به خواندن ادامه دهید