بی اطلاعی آموزش و پرورش کهریزک از وجود یک مدرسه!

 دنبال این مدرسه که آمدیم مرغ داری بود، وقتی از آموزش وپرورش کهریزک پیگیر شدیم اصلا از وجود این مدرسه خبر نداشتند. بعد از حدود شش ماه که آمدیم سراغ مدرسه متوجه شدیم تبدیل به انبار شده است. مدرسه سالم بود ولی تخریبش کردند و دیوارش را بلند تر از قبل کردند که دیگر شباهتی به مدرسه ندارد.

به خواندن ادامه دهید