من و ریشه های خیابانی و کوئیرهای برلین: خیابان در تصرف ناجورها

من و ریشه های خیابانی و کوئیرهای برلین: خیابان در تصرف ناجورها
آرزو پوراسماعیلی
در این روزها که نبض « واقعه» به شماره افتاده است، بی انصافی که نه جنایت است که اتفاقی بیفتد و سرسری از کنار آن بگذری. چه رسد به آنکه آن واقعه نامی بر خود داشته باشد که زنگش خمودگی این روزها را به وجد که نه به رقص بیآورد: « خیابان در تصرف ناجورها»، نامی که « ریشه های خیابانی1» برای یادمان خیابان کریستوفر2 برگزیده است. ادامهٔ نوشته