تجربه های خشونت (7): دردم از یار است و درمان نیز هم / آهو شکرائی

آهو شکراییمدرسه فمینیستی: مطلب زیر، هفدمین متن از مجموعه «تجربه های خشونت» است که توسط آهو شکرایی به نگارش درآمده و به تدریج آن را در مدرسه فمینیستی منتشر کرده ایم. مجموعه «تجربه های خشونت»، حاصل گفتگوهای طولانی آهو شکرایی با برخی از زنانی است که به علت خشونت خانگی درخواست طلاق کرده بودند. پنج متن از این مجموعه تحت عنوان «زنان کتک خورده را تحقیر نکنید»[1]، «کنترل، اولین نشانه خشونت»[2]، «سانسور تا تصویر کامل»[3]، «مردان منطقی»[4]، «به خاطر بچه ها»[5] و «مجازات بدون تفهیم اتمام»[6] پیشتر در مدرسه فمینیستی منتشر شده و هفدمین متن با نام «دردم از یار است و درمان نیز هم» را در زیر می خوانید:

ادامهٔ نوشته

تجربه های خشونت (6): مجازات بدون تفهیم اتهام/ آهو شکرائی

آهو شکراییمدرسه فمینیستی: مطلب زیر، ششمین متن از مجموعه «تجربه های خشونت» است که توسط آهو شکرایی به نگارش درآمده و به تدریج آن را در مدرسه فمینیستی منتشر کرده ایم. مجموعه «تجربه های خشونت»، حاصل گفتگوهای طولانی آهو شکرایی با برخی از زنانی است که به علت خشونت خانگی درخواست طلاق کرده بودند. پنج متن از این مجموعه تحت عنوان «زنان کتک خورده را تحقیر نکنید»[1]، «کنترل، اولین نشانه خشونت»[2]، «سانسور تا تصویر کامل»[3]، «مردان منطقی»[4] و «به خاطر بچه ها»[5] پیشتر در مدرسه فمینیستی منتشر شده و ششمین متن با نام «مجازات بدون تفهیم اتهام» را در زیر می خوانید:

ادامهٔ نوشته

تجربه های خشونت (5): به خاطر بچه ها / آهو شکرایی

آهو شکراییمدرسه فمینیستی: مطلب زیر، پنجمین متن از مجموعه «تجربه های خشونت» است که توسط آهو شکرایی به نگارش درآمده و به تدریج آن را در مدرسه فمینیستی منتشر کرده ایم. مجموعه «تجربه های خشونت»، حاصل گفتگوهای طولانی آهو شکرایی با برخی از زنانی است که به علت خشونت خانگی درخواست طلاق کرده بودند. چهار متن از این مجموعه تحت عنوان «زنان کتک خورده را تحقیر نکنید»[1]، «کنترل، اولین نشانه خشونت»[2]، «سانسور تا تصویر کامل»[3] و «مردان منطقی»[4] پیشتر در مدرسه فمینیستی منتشر شده و پنجمین متن با نام «به خاطر بچه ها» را در زیر می خوانید:
ادامهٔ نوشته

زنان فمینیست و کفش های پاشنه بلند / هادلی فریمن / ترجمه آهو شکرائی

کفش پاشنه بلندمدرسه فمینیستی: آیا زنان فمینیست می توانند کفش پاشنه بلند بپوشند؟ یکی از دغدغه های مهم فمینیسم، آزادی است و یکی از معانی آزادی حق انتخاب نوع پوشش.
ادامهٔ نوشته

تجربه های خشونت (2): کنترل، اولین نشانه خشونت / آهو شکرایی

زنان کتک خورده کنترلمدرسه فمینیستی: مطلب زیر، دومین متن از مجموعه «تجربه های خشونت» است که توسط آهو شکرایی به نگارش درآمده و به تدریج آن را در مدرسه فمینیستی منتشر خواهیم کرد. مجموعه «تجربه های خشونت»، حاصل گفتگوهای طولانی آهو شکرایی با برخی از زنانی است که به علت خشونت خانگی درخواست طلاق کرده بودند. اولین متن این مجموعه را تحت عنوان «زنان کتک خورده را تحقیر نکنید»[1] پیشتر منتشر شده و دومین متن با نام «کنترل، اولین نشانه خشونت» را در زیر می خوانید:

ادامهٔ نوشته