نسل دوم مهاجران و مقولة های فرهنگی در غُربت

نسل دوم مهاجران و مقولة های فرهنگی در غُربت
دکتر احمد سیف اقتصاد دان و استاد دانشگاه در بریتانیا
سخنرانی احمد شاملو در مورد مشکل نسل دومی های ایرانی
درهمة طول و عرض تاریخ، با پدیده نقل و انتقال انسان از نقطه ای به نقطه ای دیگر روبرو بوده ایم. گاه این نقل و انتقال اختیاری است و در اغلب موارد، اجباری، یعنی ترجمان خشونت عریانی است كه بر علیه دسته و گروه خاصی اعمال می شود. ادامهٔ نوشته