قهوه تلخ یا سرنوشت تلخ طنز در ایران

قهوه تلخ یا سرنوشت تلخ طنز در ایران
الهه مشایخی
سریال ها، فیلم های سینمایی و آگهی های بازرگانی از جمله روش های انعکاس سلسله مراتب ارزش های اجتماعی هستند. هر فیلم به نوعی تصویری از دنیای ما را منعکس می کند و یا تصویری از دنیای مطلوب فیلم ساز را به نمایش می گذارد. این تصاویر به مرور هویت ما را می سازند و به تعاریف ما از پدیده های زندگی روزمره جهت می دهند. نحوه ی برساخته شدن هویت جنسی در جوامع مردسالار به این ترتیب است که این نظام ها تفاوت های زیست شناختی بین زن و مرد را به الگوهای فرهنگی «زنانگی» و «مردانگی» تعمیم می دهند تا رفتارهای خاصی زنانه یا مردانه تلقی شود. با گذشت زمان و تکرار چنین روندی تفاوت میان «ذات زنانه» و «ذات مردانه» امری طبیعی و مناقشه ناپذیر می گردد و این گونه، تفاوت میان جنس و جنسیت را محو می کنند. ادامهٔ نوشته