الهه موسوي خبرنگار محيط زيست به دادگاه احضار شد

الهه موسوي خبرنگار محيط زيست به دادگاه احضار شد
صدور حکم پيگرد قضايي براي روزنامه نگار هوادار محيط زيست
با شکايت مدير کل بنياد حفظ آثار دفاع مقدس الهه موسوس روزنامه نگار وفعال سرشناس طرفدار محيط زيست به دادگاه احضار شد. به گزارش خبرگزاري مستقل محيط زيست ايران احضار الهه موسوي در پي اين صورت مي گيرد که در ماه هاي گذشته با انتشار يادداشتها و گزارش هايي موضوع واگذاري دو هزار هکتار از اراضي پارک ملي گلستان و عواقب زيست محيطي تغيير کاربري بخش هايي از اراضي جنگل ناهار خوران گرگان را به صورت گسترده يي منعکس کرده بود. ادامهٔ نوشته