من هم کارگرم

من هم کارگرم
اندیشه جعفری
به آسمان نگاه می کنم. به سقف خانه ام و به سقف محل کارم. به جایی که درآن روزهای سربی ام را از پی هم به در می کنم. ادامهٔ نوشته