جنبش كارگرى و زنان کارگر و جنبش زنان!

جنبش كارگرى و زنان کارگر و جنبش زنان!
بهرام رحمانی
زن کارگر نه تنها هم چون هر کارگر ديگری استثمار می شود، به دليل زن بودنش، انتخاب شغلش محدودتر، دست مزدش کم تر، نرخ بی کاری اش بيش تر و ريسک از دست دادن کارش بالاتر است. تازه کار دوم و خانگی اش پس از کار مزدی روزانه ای آغاز می گردد که خيلی وقت ها هم طاقت فرساتر از کار بيرونی اش است و مفت و مجانی هم انجام می دهد. ادامهٔ نوشته