ضرورت مبارزه با توهم قانون گرائی و علنی گرائی

ضرورت مبارزه با توهم قانون گرائی و علنی گرائی
تنین کوهسار
شادی صدر در مقاله ای تحت عنوان«حفظ حرمت آزادی و نه تسلیم به زندان» که در وبلاگ خود به چاپ رسانده، به موضوع بسیار جالبی اشاره کرده است. او خواسته با توهم قانون گرائی و علنی گرائی به صورتی مرزبندی کرده و روی تاکتیک ها و یافتن عرصه های جدید سازماندهی مقاومت تاکید کند. ادامهٔ نوشته