اورژانس های بیمارستانی قتلگاه بیماران

اورژانس های بیمارستانی قتلگاه بیماران
تهمینه بقائی
اورژانس های بیمارستانی در ایران به دلیل کمبود تجهیزات پرشکی و در دسترس نبودن پرشک از پذیرش و درمان بیماران اورژلنسی خودداری می کنند که این خودداری به وخامت بیماری و مرگ بیماران اورژانسی منجر می شود. ادامهٔ نوشته