آموزش جنسی در چه سنی باید آغاز شود؟/ ترجمه: جوانه جواهری

آموزش جنسی کودکانتاقانون خانواده برابر: امروزه بلوغ برای دختران، پسران و حتی کودکان کم سن و سال زودتر از گذشته اتفاق می افتد و تعلیم دهندگان دیگر استفاده از افسانه لک لک* و دیگر افسانه ها را درست نمی دانند. پس کودکان باید چه اطلاعاتی داشته باشند و چه موقع آن را کسب کنند؟

آن چه کودکان در 5 سالگی و در 15 سالگی باید بدانند

به کوشش: دبرا هاوزر (DEBRA HAUSER)[1]
ادامهٔ نوشته

انعطاف پذیری و جنسیت در جامعه الکترونیکی؛

انعطاف پذیری و جنسیت در جامعه الکترونیکی؛
تحلیل مارکسیستی «دورکاری در خانه»*
ملانی ویلسون و آنیتا گرین هیل از دانشگاه منچستر
ترجمه: جوانه جواهری
بحث «دورکاری در خانه[1]» به دلیل پیامدهای آن در استفاده از فنآوری های ارتباطی در کلیه زمینه ها – محیط خانه، روابط کاری و مسائل جنسیتی- می بایست در تعریف و برداشتی که از «جامعه الکترونیکی[2]» وجود دارد، لحاظ شود. تخطی کردن از شعارهای پیرامون بحث دورکاری مانند افزایش آزادی عمل، کاهش حجم کاری و انعطاف پذیری در کار می تواند بر دیدگاه و نگاه کارمندان بر مسئله دورکاری تأثیر بگذارد. به منظور ایجاد اعتبار برای چنین ادعاهایی، تعریف دوباره و بازنگری شده ای از چگونگی دورکاری و حد و مرزهای آن الزامی است. ادامهٔ نوشته