مصاحبه با سیلویا فدریچی /تنظیم و تر جمه حبیب ساعی

مصاحبه با سیلویا فدریچی نویسنده «کالیبان و ساحره ها»
تنظیم و ترجمه حبیب ساعی

یادداشت: ششم مارس، 6 سال از درگذشت پوران بازرگان می گذرد. بدین مناسبت و در آستانه 8 مارس، روز جهانی زن، به معرفی کتابی می پردازیم که به لحاظ تئوریک و در پیوند با مباحث مربوط به رهایی زنان کم نظیر است: «کالیبان و ساحره ها» اثر سیلویا فدریچی. پیش از مصاحبه، توضیحی را می خوانید که نویسنده در باره عنوان کتاب و هدف اصلی اش از پرداختن به این موضوع می نویسد:
ادامهٔ نوشته