خانه داری و از خود بیگانگی زنان

خانه داری و از خود بیگانگی زنان
راحیل آشناگر
میل دارم مقاله ام را با جمله ای از هیتلر آغاز کنم: جای زنان در رختخواب، آشپزخانه و کلیساست..
احتیاجی به توضیح نیست که خانه داری چیست و چگونه کاری ست. آنچه همه به طور کلی درباره آن می دانیم تعریف جامعی ست که لزوم تبیین جزییات درباره آن را از نویسنده سلب می کند. ادامهٔ نوشته

«صفات زنانه» : رذیلت یا فضیلت

«صفات زنانه» : رذیلت یا فضیلت
راحیل آشناگر
آنچه در زیر می آید، در مورد فرهنگ مردسالار است و تاثیر آن بر صفات زنان و البته صرفا ایران و دیگر جوامع اسلامی را در بر نمیگیرد. شاید در کشورهای اسلامی این تبعیض پشتوانه دینی داشته و در کشورهای دیگر این موضوع پشتوانه های دیگری همچون حمایت نظام های سرمایه داری و منافع قشر فرادست جامعه را با خود دارد. فرصتی دست داده شد تا نگاهی هر چند کوتاه داشته باشم به شرایط زنانه در ایران با محوریت صفاتی که به او نسبت می دهند و یا از او انتظار دارند. ادامهٔ نوشته