جام جهانی فوتبال در برزیل؛ «خشونت علیه زنان؟ من با ۱۸۰ تماس می‌گیرم»

zanan bresilمهرخانه: بر طبق اخبار منتشره توسط نهاد زنان ملل متحد، در حالی‌که اکنون مهم‌ترین رویداد فوتبالی جهان در کشور برزیل در حال برگزاری است، در این رویداد نیز موضوع حمایت از حقوق زنان مورد توجه قرار گرفته است؛ تا آن‌جاکه در شهرهای مختلف محل برگزاری مسابقات فوتبال میان تیم‌های ملی کشورهای مختلف از سراسر جهان، تابلوها و بیل‌بُردهای تبلیغاتی متعدد با موضوع مقابله با خشونت علیه زنان دیده می‌شود. در بسیاری از این تابلوها، این پیام دیده می‌شود: «خشونت علیه زنان؟ من با ۱۸۰ تماس می‌گیرم»
ادامهٔ نوشته

احزاب و گروه های سیاسی مدافع مذهب در برزیل به مخالفت کردن با حقوق زنان ادامه می دهند/ ترجمه روژین محمدی

brezilتغییر برای برابری -برزیل در حال بررسی تصویب قانونی است که به «قانون کودک متولد نشده» موسوم است. وبسایت awid (انجمن پیشبرد حقوق زنان) گفتگویی با روزانجلا تالیب، هماهنگ کننده اجرایی انجمن کاتولیک های طرفدار حق انتخاب (CDD/BR) درباره تاثیر تصویب این طرح و طرح های مشابه بر حقوق جنسی، تناسلی و بهداشتی زنان SRHRs) ) و چالش های احتمالی که گروه های سیاسی مدافع مذهب در برابر مبارزه برای حقوق زنان بوجود می آورند، انجام داده است .

 
ادامهٔ نوشته

تاثیر سیاست نئولیبرالی بر زندگی زنان کارگر در دهه ۹۰ در برزیل نوشته ماریا دا کونزلاچاو روچا -ترجمه آزاده ارفع

ghanoonاز سال ۱۹۹۰ که سیاست اقتصاد نئولیبرالی در برزیل به اجرا گذاشته شد ، تاثیر زیادی بر زندگی طبقه کارگرو بویژه زنان بر جای نهاده است. در این نوشته به برخی از این تصمیمات و تاثیرات این سیاست ها بربازارکار زنان خواهم پرداخت. نوشته شامل سه بخش خواهد بود. در قسمت اول به رابطه زنان و کار و نسبت کار زنان در مجموعه اشتغال می پردازم. در قسمت دوم ارتباط سیاست نئولیبرالی در برزیل را از سال ۱۹۹۰0 مورد بررسی قرار خواهم داد. در پایان، تاثیرات منفی سیاست نئولیبرالی بر روی کار و زندگی زنان، گسترش فقر ناشی از این سیاست ها ، کاهش اماکن نگه داری کودکان ، ادامه نژادپرستی وایجاد گتو های کار و بی ارزش کردن مشاغل و دستمزدها و مسائلی از این دست را مورد بررسی قرار میدهم.
ادامهٔ نوشته