زنان و جنبش های اجتماعی

زنان و جنبش های اجتماعی
به مناسبت روز جهانی زن
زهرا کمالی
مسئله ای که در جنبش های اجتماعی ،زنان ایرانی نباید آن را نادیده بگیرند ، افزایش خوداگاهی جنسیتی و قدرت گیری جنبش و تشکلات زنان که بیانگر مقاومت زنان بعنوان کنشگران اجتماعی است که به دنبال خواسته های خود بعنوان یک انسان مستقل اجتماعی هستند نه همراه،دوشادوش و همپای مردان ادامهٔ نوشته