زنان در تکاپوی برابری در خاورمیانه و شمال آفریقا

زنان در تکاپوی برابری در خاورمیانه و شمال آفریقا
زویا اسکندریان
تغییربرای برابری: بهارخاورمیانه را نگران و امیدوار از هر رسانه ای که به دستمان می رسید دنبال کردیم، هرجا مردم کشته شدند، آه کشیدیم و گریستیم و با هر قدمی که جلو رفتند فریاد شادی کشیدیم، از تهدیدهای دیکتاتورها نترسیدیم و دل به تغییرات آینده بستیم، که بدون وجود آن مردان قرار بود خاورمیانه جای بهتری برای زیستن باشد. ادامهٔ نوشته