مرخصی اضافه، به سود زنان است یا به ضررشان /زینب غالبی

آسان گرفتن بر کسی همیشه به معنای امتیاز دادن نیست،و گاهی آسان گرفتن و دادن حقوق نابه جا می تواند منجر از بین رفتن سایر حقوق شخص و یا از دست دادن آزادی شخص شود.
ادامهٔ نوشته