گزارش سالانۀ نقض حقوق زنان در تبریز و آذربایجان

گزارش سالانۀ نقض حقوق زنان در تبریز و آذربایجان ( سارا آذری )
آنچه که می خوانید گزارشی است از نقض حقوق زنان در آذربایجان، این گزارش در حالی تهیه شده است که بنا به دلایل مختلف از جمله: رواج فرهنگ سنتی و مردسالارانه که معمولاً زنان را از عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حذف می کند و نیز حاکمیت فضای بسته و توأم با سوء ظن نسبت به هر فعالیت مدنی زنان در آذربایجان و همچنین عدم وجود گروه های مستقل گزارش دهندۀ وضعیت حقوق بشری در این خطه، تعداد زیادی از زنانی که بنا به دلایل مختلف در آذربایجان دستگیر می شوند به خواندن ادامه دهید