گزارش سالانۀ نقض حقوق زنان در تبریز و آذربایجان

گزارش سالانۀ نقض حقوق زنان در تبریز و آذربایجان ( سارا آذری )
آنچه که می خوانید گزارشی است از نقض حقوق زنان در آذربایجان، این گزارش در حالی تهیه شده است که بنا به دلایل مختلف از جمله: رواج فرهنگ سنتی و مردسالارانه که معمولاً زنان را از عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حذف می کند و نیز حاکمیت فضای بسته و توأم با سوء ظن نسبت به هر فعالیت مدنی زنان در آذربایجان و همچنین عدم وجود گروه های مستقل گزارش دهندۀ وضعیت حقوق بشری در این خطه، تعداد زیادی از زنانی که بنا به دلایل مختلف در آذربایجان دستگیر می شوند ادامهٔ نوشته