«زنان امروز» ادامه «زنان» دیروز؟
ماهنامه جنجالی زنان، ۷ سال پس از توقیف با نامی مشابه و با همان مدیرمسئول دوباره روی پیشخوان دکه ها آمده است. اما این ماهنامه چرا توقیف شد؟ چرا دوباره منتشر شد و چرا حاشیه های انتشار دوباره آن این طور فراگیر شده است؟

ادامهٔ نوشته