مهراوه و نیما در فراغ مادر

گفتگوی کوتاه سارا شاهد با مادر نسرین ستوده
نسرین ستوده وکیل مدافع شجاع زندانیان سیاسی ، فعالین زنان وکودکان زیر ۱۸ سال که ،اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی است ، در اعتراض به ادامه بازداشت خود ودیگرزندانیان که با احکام ناعادلانه درزندان به سرمی برند ، از سه شنبه ۱۶ آذرماه مجددا دست به اعتصاب غذای خشک زده است ادامهٔ نوشته

موج سرکوب زنان و مقاومتی که گسترش می یابد

موج سرکوب زنان و مقاومتی که گسترش می یابد
سارا شاهد
درماه های گذشته موجی ازسرکوب، اعما ل فشار، ومحدودیت علیه زنان در همه حوزه ها، را شاهد بوده ایم . این موج سرکوب از مدرسه ودانشگاه گرفته تا خیابان وبیمارستان ودرزندان و…در همه جا جریان داشته و دارد. ادامهٔ نوشته