افزايش علاقه دختران ايراني به زندگي مجردي

افزايش علاقه دختران ايراني به زندگي مجردي
سحر افاضل
در ايران ديدگاه مردم نسبت به زناني كه تنها زندگي مي كنند چندان مثبت نيست واكثراً آنها را لاقيد و سبك سر مي دانند.فاطمه مي گويد: وقتي دوستان و آشنايان فهميدند كه تنها زندگي مي كنم با مشكلات فراواني روبرو شدم .خيل تقاضا هاي بي شرمانه و شرافتمندانه به سويم هجوم آورد و من مستاصل ، تا مدتها نمي دانستم بايد چه برخوردي با انها داشته باشم. اكثر دوستان نزديكم توقع دارند منزل ام را به هر بهانه اي در اختيارشان قرار دهم و وقتي با ممانعت من روربرو مي شوند از من مي رنجند. چون تصور شان از منزل مجردي چيز فراتر از يك مكان آرام و راحت براي زندگي است. ادامهٔ نوشته