زنان کارگر خانگی مهاجر، از تحت ستم ترين رنجبران

زنان کارگر خانگی مهاجر، از تحت ستم ترين رنجبران
سهيلا دهماسی
هر ساله هزاران زن کارگر، از کشورهای باصطلاح درحال توسعه جنوب و جنوب شرقی آسيا، به اميد مزد ناچيزی که با آن شکم خود و افراد خانواده اشان را سير کنند، خانواده های خود را رها کرده و راهی کشورهای عربی حاشيه خليج فارس و ديگر کشورهای خاورميانه و يا کشورهای آمريکای لاتين می شوند. اينان کارگران خانگی مهاجر هستند که بخش قابل توجهی از کارگران مهاجر جهان را تشکيل می دهند. (١) درجه استثمار و محروميت و در يک کلام سرنوشت مصيبت بار و غم انگيزی که در اين کشورها در انتظار آنهاست، چهره زشت و بيرحم نظام سرمايه داری را بار ديگر هر چه برجسته تر به نمايش می گذارد. ادامهٔ نوشته