ساعت آزادی در دمشق دیکتاتور

ساعت آزادی در دمشق دیکتاتور
ترجمه آزاد و تلخیص از شهرزاد امین
اوسنه سیرستاد خبرنگار نروژی که با گول زدن پلیس کنترل فرودگاه دمشق و شاعر معرفی کردن خویش موفق به ورود به کشور سوریه شده گزارش مفصلی از حرکات اعتراضی مردم سوریه تهیه کرده است که در روزنانه سراسری «داگنس نی هتر» سوئد چاپ شده است. بخشهایی از این گزارش ترجمه شده است که می خوانید. ادامهٔ نوشته

مقاومت درخشان خانواده های زندانیان سیاسی در سوریه

صدها زن در اعتراض به بازداشت خویشاوندان خود، بزرگراه ساحلی سوریه را مسدودکردند
فیلم اعتراضات و راهبندان زنان در سوریه
فیلم اعتراضات و راهبندان زنان در سوریه ـ۲
یک سند محرمانه: روش مشابه سوریه و ایران در برخورد با معترضان ادامهٔ نوشته