پرواز به دور دستهای پرنده ای که نمی خواست پرها يش قيچی شوند

سوسن تسليمی
پرواز به دور دستهای پرنده ای که نمی خواست پرها يش قيچی شوند

» در آن نوبت که بندد دست نيلوفر به پای سرو کوهی دام
گرم ياد آوری يا نه
من از يادت نمی کاهم
ترا من چشم در راهم « ادامهٔ نوشته