نگاهی گذرا به مبارزات اجتماعی زنان ایران در تاریخ از مشروطیت تا به امروز

نگاهی گذرا به مبارزات اجتماعی زنان ایران در تاریخ
از مشروطیت تا به امروز
سیمین رها
به دنبال جنبش مشروطه خواهی و در امتداد آن تشکیل انجمن های سری و نیمه‌سری بسیاری در ایران، که زنان نیز از این قاعده مستثنی نبودند. بسیاری از انجمن های زنان به طور مخفیانه در این دوران بوجود آمدند که شکل گرفتن نطفه های اولیه آن به واسطه ظهورجنبش مشروطه بود. اما بعدها، در سالهای پس از تشکیل مجلس و جنگ جهانی دوم سازمان‌هایی تاسیس شدند که به طور مستقیم به حقوق زنان می‌پرداختند. ادامهٔ نوشته