آقايان، اين نبرد شما هم هست! از همين امروز! شعله ایرانی

شعله ایرانیبدون ترديد ما در سال هاي تغيير و تکامل جهش وار جامعه بشري، در نقطه عطفي تاريخي به سر مي بريم. سال هاي شگفت برانگيز تکامل شتابان ابزار توليد و ارتباطات که تاثيرات جهش گونه ايي بر مناسبات اجتماعي و جهت گيري جامعه بشري مي گذارد. در برهه ايي از تاريخ چند هزار ساله ي بشر زيست مي کنيم که روند رشد و تغييرات حتي در طول سالهاي حيات يک نسل نيز محسوس و قابل سنجش است. از روزگاري که مادر بزرگان نسل ميان سال کنوني، بي سواد و فاقد حق راي و نظر بودند تا به امروز، سال هاي زيادي نگذشته اما تحولات و دست آوردها شتابان چهره ي جهان و زندگي مردم را دگرگون کرده است.
ادامهٔ نوشته

اگر آنها برنده شوند از ما انتقام خواهند گرفت!

گفتگو با اعضای سازمان دمکراتیک زنان تونس، برنده ی جایزه ی 2011 بنیاد سیمون دوبوار:اگر آنها برنده شوند از ما انتقام خواهند گرفت!
تغییر برای برابری/ شعله ایرانی:»حتی اگر شکست بخوریم، به آسانی و بدون نبرد نخواهد بود. سازمان های زنان تونس قوی هستند و سازمان یافته. البته که همه نگران از دست دادن حقوق برابر زنان هستیم و اگر موفق نشویم که قانون اساسی جدید سکولار و حافظ حقوق برابر زنان را به پارلمان تحمیل کنیم، روزهای سختی را در پیش رو خواهیم داشت. برای همین هم هست که در این نبرد سخت بیش از هر چیز، به حمایت بین المللی سازمان های زنان نیازمندیم. ادامهٔ نوشته