قتل ناموسی: تحلیلی مارکسیست- فمینیستی

قتل ناموسی: تحلیلی مارکسیست- فمینیستی
شهرزاد مجاب
قتل ناموسی، یکی از سبعانه ترین و قدیمی ترین انواع خشونت علیه زنان، در سطح وسیعی در آسیا و آفریقای شمالی و، در دو دهۀ اخیر، در اروپا و آمریکای شمالی رایج شده است.  هر سال هزاران زن قربانی این شکل از خشونت نظام مردسالاری می شوند.  اگر در گذشته قتل ناموسی خبرساز نبود و پایمال کردنِ حقِ حیاتِ هر زن در سکوت مرگبار خانواده، جامعه، پارلمان، حکومت و رسانه ها به فراموشی سپرده می شد، امروز پرده پوشی این جنایت به آسانی میسر نیست. ادامهٔ نوشته