پيشکش به آزاده و فرداد ـ به بهانه ی زندانی شدن دکتر فريبرز رئيس دانا!

پيشکش به آزاده و فرداد
به بهانه ی زندانی شدن دکتر فريبرز رئيس دانا!
شهين نوروز ( رئيس دانا )
هنوز سر کوچه نرسيده بود، که دلمان گرفت و برايش تنگ شد. سيزده روز پيشمان بود. به دعوت دانشگاه يورک و برای شرکت در کنفرانسی آمده بود. صبح زود بيدار ميشد و پيش از بساط صبحانه سخنرانيش را مرور ميکرد، و زمان ميگرفت که بيش از بيست دقيقه طول نکشد، و ضمنن حق مطلب را هم ادا کرده باشد. از در که ميخواستيم بزنيم بيرون نگاهی شرمگينانه به سرتاپايش ميکردم تا مطمئن شوم که لکی روی لباسش ، ادامهٔ نوشته